čeleď


1. rod, pokolení;
2. biologie latinsky familia – základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů tvořená příbuznými rody. Čeledi se seskupují do řádů;
3. etnografie lidé, kteří pracují v zemědělské usedlosti (statek) za byt, stravu a mzdu;
4. jazykověda čeleď slovní, skupina příbuzných slov, tj. slov se stejným kořenem: les, lesík, prales, lesopark.

Ottův slovník naučný: čeleď

Čeleď: Č. tolik co lid, znamenala druhdy v užším smyslu rodinu, rod, pokrevenstvo pošlé z téhož domu i dům sám, přibližujíc se k původnímu významu slov vojska a župa. V tom smyslu doložena jest na př. u Dalimila (Děpoltova č. do Polan jide; Měl bratrů šest a od nich mnoho č-di a na j. m.), Štítného (I děliť hospodářovy čeleď: č. dí míním), v biblí kralické (kníže č-di otcovské; Jozef byl z domu čeleď: č.di Davidovy), u Plácela (Po čeleď: č.dech bydleti musili) a v biblí olomúcké (Tvá čeleď: č. v překladu slov domus tua).

Čeleď: Čeleď: č. (čeládka, chasa) slují nyní zřízenci v rodině hospodářově (zaměstnatelově, službydárcově) žijící, ke službám a pracím z pravidla na delší čas za mzdu najatí, pokud se k nim nevztahuje řád živnostenský. čeleď: č.dí jsou tedy zřízenci najatí ku pracem polním, hospodářským nebo domácím (čeledínové, pacholci, kočí, děvečky, kuchařky atd.). Kromě mzdy může býti a bývá také čeleď: č.di vyhrazeno živení neb šacení neb oboje. Vzájemné poměry čeleď: č.di a jejích zaměstnavatelův upraveny jsou čeledními řády, jež jsou zemskými zákony. V Čechách platí čelední řád ze dne 21. srpna 1857 (vyhláška místodrž. čís. 39 463.) pro Prahu (do r. 1866 platil i pro policejní obvod její), jenž má ještě ustanovení přísnější, zvláště v příčině kázně (kárání tělesné); čelední řád (zák. zem.) ze dne 7. dubna 1866 platí pro ostatní obce. Čelední řády stanoví zvláště dobu služby, nebyla-li smlouvou jinak stanovena, pak způsob a podmínky čelední smlouvy, podmínky výpovědí a zrušení smlouvy, vzájemná práva, povinnosti a nároky, ustanovení trestní a j. Nad zachováním čeledního řádu bdíti náleží v Praze policejnímu ředitelství, v ostatní zemi starostovi obecnímu, jenž nadán jest i právem trestání. Rozepře ze svazku služebního vzniklé rozhoduje až do 30 dní po zrušení svazku čeledního polic. ředitelství, po případě obecní starosta, později řádný soudce. Každý člen čeleď: č.di musí opatřen býti čelední knížkou, vydanou starostou obecním, resp. polic. ředitelstvím, jež jest veřejnou listinou, a do níž kromě popisu osoby zapisováno jméno zaměstnatelovo, místo a doba služby, pak vysvědčení o tom, jak služba byla zastávána. Bez knížky čelední nesmí nikdo vzat býti do služby. – Srv. dr. Prok. Podlipský, Zákonná ustanovení o čeleď: č.di (1892). Šd. red.

Související hesla