Česká soustava norem

, ČSN – normy vydávané Českým normalizačním institutem. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy. Technické normy se dělí na: a) předmětové (normy výrobků), které určují tvar, velikost, složení, provedení a jiné vlastnosti a znaky materiálů, polotovarů apod.; b) předpisové (normy činností), které stanoví způsoby a postupy práce při navrhování, výrobě, zkoušení, balení, skladování apod.; c) všeobecné, které vymezují a třídí technické pojmy, stanoví názvosloví, jednotky, označování veličin, způsoby grafického vyjadřování apod. Podle současné právní úpravy jsou normy v zásadě dobrovolné s výjimkou ustanovení, jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti (ochrana zdraví, bezpečnost apod.) obecně závazné předpisy. Platnost oborových norem byla ukončena 31. 12. 1993 a 31. 12. 1994 byla ukončena závaznost československých státních norem schválených před 15. 5. 1991. Z asociační dohody uzavřené mezi ČR a Evropskou unií vyplývá závazek harmonizovat soustavu národních norem se soustavou norem evropských. Do ČSN jsou přejímány mezinárodní normy; tvorba čistě národních norem omezena na nezbytně nutné minimum. Viz též Český normalizační institut.

Související hesla