Chester

, historické město v severozápadní Anglii jižně od Liverpoolu, správní středisko hrabství Cheshire; 99 000 obyvatel (1994). Průmysl textilní, kožedělný, elektrotechnický. Katedrála (13. – 15. stol.), hradby, římské vykopávky.

Ottův slovník naučný: Chester

Chester: , hl. m. angl. hrabství v záp. Anglii, 25 km jjv. od Liverpoolu, 12 km nad vtokem splavné ř. Dee do mělkého aestuaria, na důležité křižovatce želez. drah na skalnatém návrší, město velmi starožitné, obklopené valy z červeného pískovce ze století XIV., založenými na širokých hradbách z doby římské. Na valech jest nyní pěkná promenáda 2350 m dl. Hl. ulice Eastgate a Bridgestreet, protínající se, jako většina ostatních ulic, pod pravým úhlem, rozdělují město ve 4 čtvrti. Některé ulice mají zvláštní vzhled, ježto domy jejich jsou do skály vytesány, tak že bylo třeba po obou stranách ponechati pro pěší obecenstvo galerie, 2 m nad jízdní dráhu vyvýšené, ku kterým vystupuje se po schodech. Mnoho domů jest též dřevěných a hrazděných, se zajímavými, do ulice obrácenými štíty. Chester jest sídlem anglického biskupa, má velkolepou got. kathedrálu v normanském a got. slohu z červeného pískovce, částečně ze XII. stol., r. 1876 restaurovanou, staré opatství Werburgh, kostel sv. Jana Křt. z XI. stol., částečně zašlý, čtyřhrannou »věž Caesarovų, zbytek to hradu postaveného Vilémem Dobyvatelem, prastarý most přes Dee o 7 obl., z doby přednormanské, nový Grosvenor-Bridge o 1 oblouku rozpjetí 60 m, radnici, hudební síň v podobě kaple, Grosvenor-Museum s četnými řím. starožitnostmi, nové nádherné budovy soudní, kasárny a trestnici, učitelský seminář, školu (King's School), uměl. školu, knihovnu, museum, ústav pro choromyslné a j. Průmysl nepatrný obmezuje se na stavbu lodí, výrobu mýdla a lučebnin. Obchod, někdy značný, stále klesá ve významu svém na prospěch sousedního Liverpoolu a to pro mělkost řeky a přístavu, do něhož přístup jest možný pro lodi nejvýše o 300 tunách; též průplav Ellesmerský, spojující Chester s Ellesmere-Portem, jest přístupen pouze malým lodím. R. 1887 přijelo do přístavu chest. 2442 lodí o 181.860 t. Cena dovezeného zboží byla r. 1886 72.627 lb. st., příjmy přístavu 92.406 lib. st. Hl. předměty obchodu jsou: sýr (ročně 8 velkých trhů), sůl, irské lněné plátno, kamenné uhlí a olovo. Z Chesteru udržuje se převozní trať do Irska. Na závodišti v Roodee konají se proslulé koňské dostihy. Na jih od Chesteru (4 km) jest Eaton Hall, skvostný zámek a letní residence vévody z Westminsteru, r. 1874 – 84 Waterhausem úplně přestavený. Vých. od Chesteru jest v Hawardenu letní sídlo Gladstonovo. – Chester jest z nejstarších měst Anglie. Již v době řím. byl pod jménem Deva, Colonia Devana, důležitým střediskem a hlav. stanem 20. římské legie (Valeria Victrix) za válek císaře Antonia Pia s domorodým obyvatelstvem. Když Normané zem opanovali, stal se Chesterhl. městem hrabství, které král Vilém propůjčil Hugonovi z Avranches, ale r. 1237 opět připadlo koruně. Později byl Chester hlavní pevností Anglie proti Walesu a v občanské válce hl. oporou royalistů, kteří jej ztratili teprve po dlouhém obléhání r. 1646. Srv. Hemingway, History of the city of Chester (v Chesteru, 1831, 2 sv.). – Hrabství chesterské, též Cheshire [češir] nebo zkráceně Ches [čes], hraničí na sev. s hrabstvím lancasterským a yorkským, na vých. s Derbyshirem, na jv. s hrab. staffordským, na jihu se Shropshirem, na záp. s hr. denbighským a flintským (Wales) a na sz. s Irským mořem. Povrch 2659,19 km2, 730.052 ob. (1891). Hrabství jest většinou rovina rozprostírající se mezi řekami Deem a Merseyem, až 60 m n. m. vysoká a pokrytá z části vřesovišti a bažinami, též něco málo lesy, ohraničená na vých. hřbety Congleton Edge a Macclesfield Forestem a prostoupená tu a tam menšími pásmy pahorků (na záp. Delamere Forest a Peckforton Hills, dále Beeston Hill). Veškerá půda mimo ve vých. části hrabství záleží v pestrém pískovci keupru. Hl. řekami jsou Mersey při sev. hranici a Dee, dále Weaver a Dane. Hrabství má hustou síť průplavů, z nichž nejdůležitější jsou Grand-Trunck a kanál Ellesmere-bridgewaterský, dále neméně hustou síť želez. drah, prostředkujících spojení s blízkými hl. centry angl. průmyslu. Podnebí jest mlhavé a vlhké, ale celkem zdravé. Půda, jinak velmi úrodná, méně jest způsobilá pro orbu, za to louky a pastviny jsou výtečné. R. 1890 připadalo z veškerého povrchu 26,1% na pole, 50,6% na louky a pastviny a 3% na les. Následkem toho převládá chov dobytka, který úsilně se pěstuje. R. 1890 mělo hrabství 167.465 kusů hovězího dobytka, 106.418 ovcí, 77.464 kusů vepř. dobytka a přes 20.000 koní. Proslulá jest výroba sýra, který vyváží se pod názvem chesterského sýra do celého světa v ročním množství asi 11.000 tun. Hojné jest též těžení nerostů. Jmenovitě přímo nevyčerpatelná jsou ložiska kamenné soli, hl. v pestrém pískovci u Northwiche, která přes to, že již od r. 1670 se vykořisťují, poskytují ročně asi 2 mill. tun. Dále těží se kamenné uhlí (1892: 666.773 tun), železo a olovo. Velmi značný jest průmysl, jmenovitě výroba zboží bavlněného (1881 zaměstnáváno v tomto odboru na 28.000 dělníků), jejíž hl. sídly jsou Chester, Birkenhead, Macclesfield, Congleton, Stockport a Stalybridge. Dále má hrabství železárny, strojírný, ocelárny, továrny na lučebniny, stavbu lodí, výrobu zboží hedvábného, klobouků a j. Hl. předmětem obchodu jsou sýr a sůl. Hl. m. hrabství jest Chester– Srv. Murray, Handbook for Shropshire and Cheshire (Londýn, 1880).

Související hesla