Coleridge Samuel Taylor

, anglický básník a dramatik. S W. Wordsworthem vytvořil v roce 1798 během pobytu v jihozápadní Anglii básnickou sbírku Lyrical Ballads (Lyrické balady), považovanou za první dílo anglického romantismu; úvodní balada Píseň o starém námořníkovi líčí ve snových básnických obrazech bludnou pouť a trest hrdiny, který se zabitím albatrosa provinil proti přírodě. K vrcholným dílům patří básnická povídka Christabel a zlomek Kublaj chán. Pro přátelství s Wordsworthem a pobyty v jeho rodném Jezerním kraji (Lake District) v severozápadní Anglii bývá řazen k jezerním básníkům. Česky vyšel výbor Dračí křídlo stesku.

Ottův slovník naučný: Coleridge Samuel Taylor

Coleridge: Samuel Taylor, básník anglický (*1772 – † 1832). Prvního vzdělání nabyl v londýnském sirotčinci, odkud také mu bylo opatřeno přijetí do kolleje Ježíšovy v Cambridgei Hned druhý rok však opustil universitu a v Londýně dal se na vojnu k dragounům, ale brzy cítil se nešťasten a rád vrátil se do Cambridge, kde brzy s některými blouznivci pojal myšlénku, vystěhovati se do Ameriky a založiti republiku se společným majetkem a stejnými právy. S toho sešlo pro nedostatek peněz a Coleridge, už dříve skládav verše, obrátil zření své rozhodněji k literatuře. S přítelem Southeyem r. 1794 složil tragédii The Fall of Robespierre; r. 1796 v Bristolu vydal sbírku básní Juvenile Poems a zarazil časopis The Watchman, jenž však brzy zanikl. Už r. 1795 pojav za choť sestru Southeyovy ženy, přestěhoval se na venek a psal do londýnských časopisů; pak složil tragédii Remorse a r. 1798 s Wordsworthem vydal sbírku Lyrical Ballads, mezi nimiž první místo měla Coleridgeova nejlepší báseň The Ancient Mariner. Téhož roku Coleridge s podporou štědrých továrníků Wedgewoodů odebral se do Němec a osvojiv si znalost něm. jazyka i literatury, po návratu psal pro literární a politické rubriky v »Morning-Postų a vydal překlad Schillerova »Wallensteinæ. R. 1800 usadil se v kraji »jezerním« (blíže Keswicku v hrabství Westmorelandském) v sousedství Wordswortha a Southeye, s nimiž počítá se za hlavního zástupce školy řečené Jezerní (Lake-School). R. 1804 byl sekretářem gubernátora na Maltě, ale brzy nepořádností zmařiv si všechny naděje na lepší budoucnost, vrátil se zase k spisovatelství. Zarazil nový časopis »The Friend« opět bez úspěchu, psal pojednání politická, theologická a filosofická, a zamýšlel složiti veliké dílo o významu křesťanství, k němuž však nikdy nedospěl. R. 1810 opustil krajinu jezerní a ženu i děti zanechal na starosti Southeyovi. Bylť zatím tělesné i duševní zdraví úplně podryl nemírným požíváním opia, kterému se oddával od r. 1796. Odebral se do Londýna, kde nalezl stálý útulek v domě přítele svého lékaře Gillmana, v němž strávil posledních 19 let života hojně navštěvován jsa přátely a obdivovateli, s nimiž v jasných chvílích míval duchaplné hovory o básnictví a filosofii. Mimo drobné básně vydal ještě r. 1816 rozervanou a nedokončenou, ale po mnohých stránkách velikolepou povídku Christabel a r. 1818 drama Zapoyla. Coleridge byl básník vzácně nadaný, myslitel hluboký a obsáhlou četbou nevšedně vzdělaný, ale nestálost a nespořádanost povahy nedala mu z bohatství ducha vyvážiti leč málo dokonalého. Sláva jeho zakládá se na skrovném svazku ballad a písní neobyčejnou lahodou mluvy vynikajících, po výtce na povídkách The Ancient Mariner a Christabel, které jsou mistrnými ukázkami básnictví romantického. Také překlad »Wallensteinæ jest výborný a přednáškami o Shakespearu Coleridge první svým krajanům ukázal velikost tohoto genia v pravém světle. Srovn. Brandl, Sam. T. Coleridge u. die engl. Romantik (1886).

Související hesla