Dagobert I.

, franský král z rodu Merovejců; syn Chlotara II.; v roce 623 král Austrasie (nejvýchodnější část říše), od 629 celé říše; sídlil v Paříži. 632 poražen u Wogastisburgu vládcem západních Slovanů Sámem. Poslední významný panovník merovejské dynastie; před svou smrtí donucen šlechtou rozdělit říši mezi své syny.

Ottův slovník naučný: Dagobert I.

Dagobert Iagobert, poslední mocný panovník francký z rodu Meroveova, syn Chlothara II., vnuk pověstné Fredegundy. R. 622 ustanoven k naléhání velmožů králem v Austrasii. Chlothar lI. domníval se, že syn nad sebou uznávati bude auktoritu jeho, avšak Dagobert vedl si samostatně, jsa k tomu také ponoukán od velmožů, jejichžto politikou vůbec bylo štváti Meroveovce na Meroveovce. R. 628 Chlothar II zemřel a Dagobert králem uznán i v Neustrii a v Burgundsku. V Aquitanii prohlášen za krále bratr jeho Charibert; zemřel však již r. 631, načež syn jeho k rozkazu Dagobertovu zabit a říše Francká tak opět sjednocena. Vláda Dagobertova celkem byla rázná i rozumná. Král věda, že velmožové moc veškeru strhnouti hodlají na sebe, opíral se proti nim o svobodníky a obyvatelstvo gallorománské. Objížděje říši, předsedal soudům župním, a vynášeje nálezy přísné, strachem naplňoval šlechtice. Kázal sebrati a napsati zákony Franků ripuarských, Bavorův a Alamanů. Jméno jeho ctěno bylo i za hranicemi, a to nejenom mezi národy germánskými nýbrž i v Byzancii. Moc a sláva jeho vzala však pohromu, když r. 630 vytáhnuv proti Samovi (jehož říše jako hrází byla proti návalu germánskému na východ), u Vogastisburka utrpěl porážku, a vítězové a spojenci jejich na to strašně pustošiti se jali krajiny ve Francích a kolem Lesa Durynského. Dagobert jako Meroveovci vůbec nad míru byl vilný, měl tři královny a mnoho souložnic, i liboval si v nádheře. Následkem toho ukládal lidu veliké daně a sahal i ke zboží kostelnímu. Založil však slavné opatství svatodivišské, a lid gallorománský příznivce svého, »velkéhœ a »dobréhœ krále Dagoberta (podobně jako královnu Brunhildu) dlouho choval ve vděčné paměti. Dagobert zemř. r. 638.

Související hesla