Defenestrace

, svržení z okna. Významné defenestrace v Čechách: 1. defenestrace pražská, předem připravená akce pražských husitů v čele s J. Želivským, jejímž cílem bylo zvrátit politicko-náboženskou situaci. Obsazena novoměstská radnice a někteří protihusitští konšelové včetně purkmistra a jejich pomocníci 30. 7. 1419 svrženi z oken nebo zabiti na místě (usmrceno 10 – 14 lidí). Král Václav IV. tuto akci, jež vrátila Prahu pod husitskou kontrolu (na Starém Městě měli husité v radě převahu), dodatečně legalizoval. Defenestrace pražská je obecně považována za počátek husitské revoluce; 2. defenestrace purkmistra z okna radnice na Starém Městě pražském 24. 9. 1483 stoupenci strany podobojí; 3. svržení místodržících Království českého Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic a písaře Fabricia z oken české dvorské kanceláře na Pražském hradě českými nekatolickými stavy 23. 5. 1618; důsledek vyhrocených politických a náboženských problémů, počátek českého stavovského povstání.

Ottův slovník naučný: Defenestrace

Defenestrace (z lat.), svržení s okna. Slovem tím označuje se zvláště osudná v dějinách českých událost dne 23 května 1618, kdy stavové protestantští z průčelního okna místodržitelske kanceláře vyhodili královské místodržitele Martinice a Slavatu s písařem Fabriciem Platerem.

Související hesla