Deismus

, filozofické učení uznávající Boží existenci, hájící však názor, že Bůh po stvoření světa již do jeho chodu nezasahuje; v tomto smyslu deismus umožňuje vědecké zkoumání světa, jehož předpokladem je neměnnost a všeobecná platnost přírodních zákonů. Za zakladatele deismu považován Herbert z Cherbury, k dalším představitelům patří A. A. Shaftesbury, I. Newton, J. Locke, D. Hume, Voltaire, G. E. Lessing a jiní.

Ottův slovník naučný: Deismus

Deismus (lat.), čistě rozumová víra v božský řád světa, t. j. v osobního Boha tvůrce, který však ve stanovený jednou zákonný běh světa již nezasahuje, oproti víře v určitého Boha, jak jej zpodobují jednotlivá náboženství a jmenovitě náboženství křesťanské naukou o zjevení božím. Víra v takovéhoto osobního a zjeveného Boha křesťanského označuje se slovem theismus. Rozdíl obou slov jest stanovný, poněvadž obě významem svým jedno a totéž znamenají, ale ustálený nyní jedenkráte smysl nenechává různých těch pojmů více zaměňovati. Deismus stavě se proti zjevení, dogmatu a konfessionálnímu uctívání, váží pomysl toliko z čistých důvodů rozumových a z náboženského citu, známého to fakta psychologického. Nerozrušuje obsah citu toho, nepopírá předmět jeho jako atheismus, také jej nestotožňuje se vším mírem jako pantheismus, uchovává tedy jeho osobitost, ale nevztahuje jej k lidským účelům a popírá, že by jaká představa naše o něm s ním se kryla. Deismus jest rationalistický, poněvadž uznává lidský intellekt za dostatečný, aby bez pomoci zjevení k pomyslu Boha dospěl (kosmolog. a teleologickým důkazem), a volnověrný, poněvadž odpoutává se ode všeho, co kdy kterákoliv víra dogmatického o Bohu stanovila. Proto, že podle deismu naše představy a zpodoby o Bohu jsou matné a neplatné, z toho nejde, že by Boha nebylo, důsledně však plyne opposice proti všemu náboženství stanovenému, a také v průběhu dob křesťanství a jmenovitě katolicismus vysazeny byly kritice se stanoviska tohoto. Přirozeně byla bible jakožto kodex zjevení kritickému rozboru deistův vysazena. V prvé pol. XVIII. stol. zakládají Angličané John Toland (jeho Christianity not mysterious pokládá se za jednu z předních angl. knih deistických), Anth. Collins, M. Tindal, Th. Morgan a státník lord Bolingbroke, dobře známý zjev v kulturní historii a filosofii deismu anglického. Zb.

Související hesla