Deixe

, jazykověda poukazování prostřednictvím deiktických slov, tj. zájmen a zájmenných příslovcí a číslovek. Deiktická slova se třídí na: a) deiktická slova spjatá s komunikačními (slovesnými) osobami (jen zájmena): zájmena osobní (personalia) a přivlastňovací (posesiva); b) deiktická slova vyjadřující deixi v užším smyslu (i příslovce a číslovky): ukazovací (demonstrativa), tázací (interrogativa), vztažná (relativa), neurčitá (indefinita; to dej tam, rozlišují se dále podle významů kvantifikačních, např. málokdo – kdekdo, a podle příznaků možného výběru, např. kdokoli – ledakdo) a záporná (negativa; pouze zájmena a příslovce). Deiktická slova, zejména demonstrativa, se používají k endofoře (v těchto případech; anafora, katafora) i k exofoře (nikdo tu není; některá pojetí zužují deixi jen na exoforu), a tím se podílejí na koherenci, kohezi a referenci textů.

Související hesla