Demografická struktura

, struktura populace podle věku a pohlaví. Znázorňuje se graficky věkovou pyramidou, což jsou dva histogramy se společnou svislou osou, na niž se vynáší věk; v levém histogramu bývá znázorněna věková struktura mužů a v pravém věková struktura žen. Analogický diagram, v němž je místo histogramu zakreslen polygon, se nazývá strom života. Z věkové pyramidy (respektive stromu života) lze vyčíst nejen historii vývoje populace, ale je možné udělat si představu i o její budoucnosti. Jestliže se diagram u základny rozšiřuje, jde o populaci přibývající (progresívní), jestliže se zužuje, jde o populaci ubývající (regresívní), a je-li základna stejně široká jako pásy odpovídající několika dalším věkovým skupinám, jde o populaci stacionární (stagnující). Populace ve svém vývoji procházejí postupně všemi třemi uvedenými stadii; mluví se o stárnutí populace, k němuž dochází důsledkem snižující se plodnosti (tzv. relativní stárnutí) a snižující se úmrtnosti (tzv. absolutní stárnutí). Mírou stáří populace je index stáří.

Související hesla