Destilace

, metoda dělení směsi kapalných látek na základě jejich odlišné teploty varu. Směs kapalných látek je zahřívána v uzavřené nádobě, těkavější složka se odpařuje, její páry ochlazením mimo varnou nádobu kondenzují a jako destilát se shromažďují v tzv. předloze.

Ottův slovník naučný: Destilace

Destillace (z lat. destillare, odkapati) jest stará manipulace chemická, kterouž oddělujeme teplem bez rozkladu těkající látky od netěkavých nebo méně těkavých. Aristotelés znal destillaci vody mořské, alchymisté vymyslili pro destillaci rozmanité nádoby. Rozeznáváme různé případy d.: páry těkající srážejí se jakožto tekutina (destillát jest tekutý), nebo tuhnou páry v látky pevné (síra, naftalin). V posledním případě nazýváme destillaci spíše sublimací. I co do vývoje par jest nám rozeznati případ, kdy destillát již jako taký byl v původní směsi obsažen (voda vedle solí destillací poskytuje vodu destillovanou), a případ jiný, kdy destillát jest zplodinou více méně složitých reakcí chemických. Destillujíce sílici terpentinovou s jódem, nabýváme v destillátu směsice uhlovodíků. Jestliže ze hmoty pevné dobýváme destillací rozkladem pomocí tepla destillátu tekutého, nazýváme pochod destillací suchou. Nejdůležitější případ destillace suché jest tvoření se dehtu ve plynárnictví z kamenného uhlí. Vodní pára (zvláště přehřátá), pára alkoholu strhují s sebou látky, které by buď destillovaly samy o sobě při temperatuře vysoké, nebo se vůbec destillací rozkládaly. Okolnosti té používají chemikové, odhánějíce s parami vody neb alkoholu mnohé těkavé, příjemně páchnoucí principy bylinné. Aby surovina byla co možno nejpříznivěji využitkována, opakuje se destillace aneb udržuje se po delší dobu, k čemuž opět zapotřebí jest zvláštních přístrojů. Destillace provádí se v nádobách z nejrůznějšího materiálu podle toho, v jaké míře látka původní, nebo páry z ní ve hmoty výrobné působí; máme nádoby destillační z platiny, mědi, olova, cínu, železa, skla, porculánu, kameniny a j. Ubíhá-li z látek směsice par při rozličných temperaturách těkajících, hledíme zdržováním par na velikém povrchu donutiti pouze nejtěkavější, aby došly chladiče (deflegmatory). Přerušujíce podle stupňů těkavosti destillaci takovou, sbíráme v jimadlech čásť destillátu po části – i nazýváme destillaci tu frakciovanou či přerušovanou. Destillovati lze pod tlaky různými i takměř ve vakuu i pod tlaky velmi zvýšenými; dle toho třeba poříditi různé přístroje destillační. Rn.

Související hesla