Dharma

, jeden z klíčových a mnohoznačných pojmů indických náboženských a filozofických systémů. V hinduismu původně odvěký řád světa a přirozený charakter věcí, jež tento řád tvoří. Odtud se postupně vyvinulo normativní pojetí dharmy jako souboru závazných pravidel jednání každého jedince, jejichž konkrétní obsah je závislý na příslušnosti k určité sociální a věkové skupině. V buddhismu dharma ztrácí svůj rituální a kastovnický význam a znamená a) univerzální řád světa formovaný kauzálním zákonem závislého vznikání (viz též karma); b) Buddhovo učení formulované ve čtyřech vznešených pravdách a výkladu o osmidílné cestě k vnitřnímu probuzení; c) ve filozofické terminologii některých škol jsou dharmy nejmenší a dále neanalyzovatelné prvky, z nichž se skládá veškerá skutečnost.

Ottův slovník naučný: Dharma

Dharma (sanskr.), jméno rodu mužského, jež u Indů označuje souhrn světských i náboženských povinností člověka a vedle prospěchu (artha) a lásky (káma, t. j. lahody všech smyslů) jest jeden ze tří základů života pozemského. Odtud dharmasútram (soupis předpisů), dharmaśástram (zákonník), dharmaśálá (soudní síň, nyní hospitál a p.) a j. Dharma či Dharmadéva slul v pozdních dobách i zosobněný bůh ctnosti, jenž však nikdy neměl zvláštního významu v ind. náboženství a bajesloví; pokládán za syna Brahmanova. Ztý.

Související hesla