Diferenciace

, rozlišování, rozrůzňování;
1. biologie rozrůznění původně stejných embryonálních buněk, respektive kmenových buněk (např. pokožky, krvetvorných orgánů a dalších), v konečné, specializované buňky tkáňové. Proces postupného zviditelnění jejich determinace;
2. geologie diferenciace geochemická, rozdělení prvků při fyzikálně chemických procesech vývoje Země a planetárních těles; týká se diferenciace magmatu (oddělení plynné fáze, vznik dvou nemísitelných tavenin, frakční krystalizace, asimilace ap.), metamorfních hornin, sedimentárního procesu (vylučování látek z roztoku při vypařování, ochlazování, při chemických reakcích) i půdního profilu;
3. sociologie proces postupné specializace a autonomizace částí původního stejnorodého sociálního celku. Pojem užíván v teoriích sociální změny; sociální aktivity vykonávané jedinou institucí se rozdělují mezi různé instituce. Diferenciace je podmínkou svobody a autonomie jednotlivce.

Související hesla