Dioda

, elektronický prvek s nesouměrnou voltampérovou charakteristikou, vyznačující se převážně jednosměrnou vodivostí. Používá se zejm. k usměrňování. Má dvě elektrody, katodu a anodu. Dioda je v propustném stavu při kladném napětí na anodě vůči katodě, při opačné polaritě je dioda v závěrném stavu a propouští jen nepatrný závěrný proud. Diody jsou podle provedení vakuové (elektronky), plynové a polovodičové. V současnosti se vyrábějí zejm. polovodičové (křemíkové), jejichž technologickým základem je přechod PN, méně MIS (kov-izolant-polovodič) nebo jiné. Fotodiody mění svoji vodivost v závislosti na osvětlení, popř. samy emitují elektrický proud, luminiscenční dioda emituje při průchodu proudu v propustném směru záření (včetně viditelného).

Související hesla