Disjunkce

, z latinského disiunctio - rozloučení, oddělování; rozpojení, rozloučení;
1. biologie vytvoření nesouvislých areálů, jejichž spojení brání ekologické podmínky. Většinou je disjunkce ovlivněna ledovými dobami (viz též arktoalpinní, boreoalpinní). V některých případech má disjunkce vývojově historické příčiny, kdy určitý taxon na části původního areálu vyhynul (např. disjunkce areálu tapírů). Viz též relikt;
2. jazykověda vztah vylučovací (viz též syntaktické vztahy); disjunkce inkluzívní (buď – a/nebo) a exkluzívní (buď – nebo) se striktně rozlišují v logice, ale v přirozeném jazyku často splývají (v češtině kolísání interpunkce při spojkách nebo: píše se být nebo nebýt, ač jde o disjunkci exkluzívní.);
3. logika, matematika logická operace spojující dva výroky p, q, která se v běžném jazyce vyjadřuje slovy „p nebo q“. Zapisuje se p q. Disjunkce je pravdivá, právě když je alespoň jeden z výroků pravdivý. Viz též spojky logické. 4. filozofie logická operace vytvářející složený výrok pomocí nevylučovací spojky „nebo“- výrok je tedy pravdivý právě tehdy, je-li pravdivá alespoň jedna jeho složka.

Ottův slovník naučný: Disjunkce

Disjunkce (lat. disjunctio), rozpojení, rozluka, rozloučenost, odchylka, v logice poměr protivy mezi pojmy vůbec. – Disjunktivními čili rozlučnými slovou pojmy, které se navzájem vylučují, ale v rozsahu třetího (vyššího) pojmu sobě souřaděny jsou, na př. živočich a bylina, obsažené v rozsahu organismu (živoka). Soud disjunktivní čili rozlučovací obsahuje rozluku buď v podmětu nebo v přísudku, na př.: Organismus jest buď živočich nebo bylina. Závěr rozlučovací povstane, když se k soudu takovému jakožto k návěsti svrchní připojí výpověď o jednom členu rozluky jakožto návěst zpodní, čímž o členu druhém rozhodnouti lze, dle vzorce

A jest buď B nebo C

A není C,

tedy A jest B.

Příklad: Organismus jest buď živočich nebo bylina; tento organismus není bylina, tedy: tento organismus jest živočich. Pravidla správnosti při rozluce, rozlučovacím soudě i závěru zevrubně stanoví logika, o partikulích rozlučovacích jedná grammatika. Dd.

Související hesla