Divize


1. sport oblastní soutěž;
2. vojenství nižší operační stupeň armádní organizace, zahrnující jednotky většiny druhů pozemního vojska a logistiky; tvořena několika brigádami či pluky a samostatnými prapory. V nové organizaci české armády se nenachází.

Ottův slovník naučný: Divize

Divise ve vojenství jest jistý taktický oddíl vojska více méně samostatný a sice: a) zástup složený ze dvou (nebo tří) setnin jízdy, divise jízdní, b) ze dvou batterií polního dělostřelstva, divise batterijní, obé pod velením štábního důstojníka ve svazku plukovním neb i mimo něj. c) Vojskové těleso sestavené ze dvou neb tří brigád, jemuž velí podmaršál, výjimkou generálmajor, zvaný proto divisionářem. Taková divise sluje armádní nebo vojskovou, potom dle většiny v ní zastoupené pěší, když je složena z brigád pěších, a jízdní či jezdeckou, když se skládá z brigád jízdních. Aby byla způsobilou pro operace samostatné, je opatřena příslušnými závody a ústavy jako zvláštním parkem se střelivem, zdravotnictvem, intendancí atd. Armádní divise pěší má mimo 2 – 3 brigády pěchoty svoje divisijní jezdectvo, jednu to divisi (2 – 3 setniny), divisijní dělostřelstvo, jednu to divisi batterijní, pak 1 setninu technickou (zákopnickou či hradebnickou). Armádní divise jízdní má mimo brigádu jízdní 1 – 2 prapory myslivců nebo pěchoty a svoje divisijní dělostřelstvo, jednu to divisi batterijní jízdní. Armádní divise je nejmenší těleso, u něhož řídí dle rozkazů divisionářových podrobnosti operací a v čas míru celou službu zvláštní náčelník generálního štábu pomocí několika důstojníků sboru generálního štábu. Dle úkolů, které zastává divise armádní, sluje předvojovou, zadňovojovou, obsádkovou, pozorující atd. Složena-li divise armádní ze zástupů zeměbrany, jmenuje se zeměbranskou. 2 – 3 divise tvoří s jinými příslušenstvími jeden armádní sbor. Dříve, když ještě prapory pěchoty měly po šesti setninách, nazýváno i dvé setnin pěších diviseí. FM. Divise u námořnictva slove oddělení loďstva válečného nebo posádky lodní. a) Divise loďstva válečného čítá obyčejně 2 lodi pod velením korouhevního důstojníka (contre- nebo viceadmirála), nejčastěji však pod velením kommodora, pluje odděleně od ostatního loďstva jako levé nebo pravé křídlo či středisko útvaru výpravního nebo bitevního, nebo konečně i též jako předvoj neb jako záštita (zadní voj) hlavní části loďstva. Divise provádí své pohyby či evoluce svěřeného jí úkolu rovněž jako i posuny bitevní zcela samostatně o své újmě a za zodpovědnosti velitelovy. Často tvoří divise loďstva zcela zvláštní výpravu, neodvislou od hlavního voje a slove pak divisí vyslanou. – b) Divise ve smyslu oddělení posádky lodní zahrnuje v sobě dle velikosti posádky a služebného úkolu svého různý počet mužů a různá pojmenování, jako na př.: divise strážnická, palubní, přístřešná, stravnická, manévrová, stožárová, plavecká, dělostřelecká, výbojná, loďařská, loděničná atd. Po.

Související hesla