Druhohory

, mezozoikum – éra v dějinách Země následující po éře prvohorní (paleozoické) a předcházející éru kenozoickou. Rozděluje se na trias, juru a křídu, trvala asi 160 mil. let (před 230 – 70 mil. let). Druhohory jsou charakterizovány rostlinami nahosemennými a později i krytosemennými, mezi živočichy dominovali např. amoniti, dinosauři, první savci. Viz též chronostratigrafie.

Ottův slovník naučný: Druhohory

Druhohory jsou třetí skupinou čili epochou v geologii následující po prahorách a prvohorách. Jsou to většinou vápenité vrstvy na mnoho tisíc metrů mocné, jejichž uložení jest poměrně málo rušeno, obyčejně vodorovno nebo mírně nakloněno.Jen ve vysokých hřbetech horských, jako v Alpách, vyskytují se silnější záhyby až i kolmé vztyčení vrstvy. Pokud se petrografické stránky týče, vyznačují se tím, že vrstvy této skupiny jsou většinou bohaty na vápno, kdežto břidlice, křemence a j. horniny v prvohorách obecné zde úplně chybějí. Činnost sopečná v té době velice klesla, tak že po ní nalézáme stopy jen na nečetných místech. Sopečné kamení vrstvy druhohor prorážející vyvřelo v době pozdější v třetihorách. -– Pokud se zbytků zvířen týče, pozorujeme mezi prvohorami a druhohorami velice určitou mez, která jest naznačena dílem vymřením celých oddělení zvířectva, dílem vyskytnutím se tvarů nových. Prvohorami vymřely pancéřované ryby, trilobiti, korále deskovité a korále se 4 příčkami (tabulatae, tetracoralla) cystoidea, dále rostliny z příbuzenstva rodů Lepidodendron, Calamites a. j. V druhohorách nově vystoupli první ssavci, ptáci a ryby kostnaté, jakož i rostliny listnaté. Dále vyznačuj se druhohory značným rozvojem ještěrů. ammonitů, belemnitů, korálů se 6 příčkami (hexacoralla) a j. Vývoj ramenonožců a lilijic tak znamenitý v prvohorách se zde zmenšil a na místě těchto 2 tříd živočišstva hojnějšími se stali mlži a ježovky. – Druhohory dělí se ve tři hlavní útvary: 1. triasový, 2. jurský a 3. křídový. Pa.

Související hesla