Dunaj

, německy Donau, maďarsky Duna, bulharsky Dunav, rumunsky Dunărea – druhá nejdelší řeka Evropy; 2 857 km, plocha povodí 817 000 km2, střední průtok u ústí 6 430 m3/s. Vzniká soutokem řek Breg a Brigach, stékajících z východních svahů Schwarzwaldu, protéká severním podhůřím Alp do Vídeňské pánve a dále do Malé uherské nížiny, kde se odděluje Malý Dunaj. Dunaj tvoří osu Velké uherské nížiny. Pod Bělehradem proráží horské pásmo – na levém břehu leží Jižní Karpaty a na pravém Stara Planina. Dolní tok Dunaje protéká Valašskou nížinou, kde se rozlévá do širokého koryta (až 10 – 20 km). Dunaj ústí velkou močálovitou deltou (bývalý záliv vyplněný sedimenty, 4 300 km2) do Černého moře. Delta Dunaje je od roku 1991 součástí světového přírodního dědictví UNESCO. Hlavní ramena delty: Kilijské, Sulinské a Svatojiřské. Na horním toku ztrácí Dunaj podzemní bifurkací část své vody ve prospěch povodí Rýna. Proměnlivý průtok během roku. Na dolním toku nejvyšší v květnu až červnu, na horním v červenci až srpnu (alpské přítoky s ledovcovým režimem). Hlavní přítoky zleva Morava, Váh, Tisa, Siret a Prut, zprava Isar, Inn, Enže, Rába, Dráva, Sáva, Morava (Velika Morava). Dunaj je nejvýznamnější evropskou vodní cestou; splavný od ústí řeky Iller (u Ulmu), pro větší lodě od Regensburgu (Řezna) a pro námořní lodě od Brăily (Rumunsko). Na základě Bělehradské konvence z roku 1948 je plavba volná pro všechny státy. Dunaj je přes Mohan spojen s Rýnem. Hydroenergetický význam; přehrady Železná vrata, Gabčíkovo. Časté povodně.

Související hesla