Elektromagnetické vlnění

, lokálně vzniklá změna elektromagnetického pole, šířící se v dielektriku nebo ve vakuu rychlostí kde ε je permitivita a μ permeabilita prostředí. Obsahuje vzájemně související elektrickou a magnetickou složku. Mezi elektromagnetická vlnění patří (postupně podle vzrůstající vlnové délky) gama záření, rentgenové záření, ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené záření, mikrovlny a radiovlny. Viz též Maxwellovy rovnice.

Související hesla