Entropie

1. ekologie míra degradace energie v živých systémech z koncentrované formy v rozptýlenou podle druhého termodynamického zákona. Ekologické systémy (organismy, ekosystémy, biosféra) přijímají sluneční energii a v průběhu její přeměny část ztrácejí, za současného udržení vysoké uspořádanosti, tj. nízké entropie; 2. termodynamika značka S – míra neuspořádanosti mikroskopických stavů (poloh, rychlostí); stavová veličina, jejíž přírůstek při vratném ději je definován vztahem dS = dQ/T, kde dQ je teplo přijaté soustavou při vratném ději a T je termodynamická teplota soustavy; 3. informatika střední hodnota míry informace potřebné k odstranění neurčitosti, která je dána konečným počtem vzájemně se vylučujících jevů.

Ottův slovník naučný: Entropie

Entropie, základní pojem thermodynamiky.

Související hesla