Evropské hospodářské společenství

, EHS, anglicky European Economic Community, EEC – mezinárodní organizace založená 1957 (s účinností od 1958) Římskou smlouvou. Zakládajícími členy Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo, 1973 přistoupily Dánsko, Irsko a Velká Británie, 1981 Řecko, 1984 Portugalsko a Španělsko. Cílem seskupení bylo postupné vytvoření celní unie, společného trhu a v konečné fázi hospodářské a měnové unie. Pro podporu a koordinaci hospodářského rozvoje uvnitř společenství založena Evropská investiční banka a vytvořen Evropský sociální fond. 1967 se EHS spojilo s Evropským společenstvím uhlí a oceli a s Evropským společenstvím pro atomovou energii v Evropská společenství. Po odstranění kvót na průmyslové výrobky a přijetí Společného celního sazebníku dosáhlo EHS 1968 plnou celní unii (celní unii uzavřelo 1977 rovněž s Evropským sdružením volného obchodu). 1969 v zásadě odstraněna omezení volného pohybu práce, kapitálu a služeb. V oblasti měnové 1979 vyhlášen v rámci společenství Evropský měnový systém. O odstranění různých omezení a o vytvoření jednotného trhu (1992) usiloval Jednotný evropský akt, přijatý 1987; cíle zatím nebyly dosaženy. Maastrichtská smlouva, podepsaná 1992 a zakládající Evropskou unii, konkretizuje další postupy při vytváření hospodářské unie při harmonizování základních prvků hospodářských politik, včetně vytvoření společné měny. K EHS přidruženo téměř 70 států Afriky, Tichomoří a karibské oblasti na základě úmluv z Lomé, které poskytují těmto zemím volný přístup na trh EHS a finanční pomoc jejich hospodářství.

Související hesla