Expresivita

1. citový vztah mluvčího vyjádřený různými jazykovými prostředky, citové zabarvení, expresivnost; 2. genetika míra nebo stupeň projevu určitého genu ve fenotypu jedince.

Související hesla