Fasáda

, průčelí – vnější stěna stavby, zvláště budovy. Bývá architektonicky členěna římsami, lisénami, pilastry ap. Rozeznávají se fasády průčelní, nádvorní, zahradní; od pol. 20. let 20. stol. jsou užívány zavěšené fasády, oddělené od nosných prvků budovy.

Ottův slovník naučný: Fasáda

Façada, z franc. façade [fasád], slove průčelní strana budovy. Dle stavebního řádu musí ke všem stavebním plánům, které jsou zdělány, aby se získalo povolení ku stavbě, připojen býti též obraz façady; leží-li pak budova ve dvou nebo více třídách nebo ulicích, musí býti k takovým plánům připojeny obrazy façadad všech průčelí k ulicím obrácených ($ 29. staveb. řádu pro král. hlav. město Prahu s okolím) v měřítku 1: 100. Rozeznává se façada. hlavní, která čelí do ulice hlavní, a postranní, která čelí do ulice vedlejší, do dvora nebo do zahrady. Dělení façady závisí na uspořádání otvorů, pokud se jich velikosti i počtu týče; tyto pak mají býti tak voleny, aby jimi bylo vyznačeno jak dělení budovy uvnitř, tak i její charakter. Fka.

Související hesla