Fenomenologie

, z řeckého phainomenon - jev, logos - řeč, nauka; a) filozofická nauka o fenoménech; popisné zkoumání souboru jevů. U I. Kanta nauka o empirických jevech jako pouhých představách na rozdíl od věcí o sobě, chápaných někdy jako noumen. G. W. F. Hegel pojímal fenomenologii jako nauku o formách a stupních vývoje ducha; b) významný filozofický směr spjatý zejm. s dílem E. Husserla a jeho žáků. Východiskem je snaha přísným a evidentním způsobem dospět „k věcem samým“ (viz též esence), jak se ukazují pohledu, který není vázán žádným nekriticky přejímaným výkladem či předchozím porozuměním; místo neplodných gnozeologických spekulací je třeba se zabývat tím, co je nepochybně dáno v našem vědomí, tedy tím, co je fenomén (viz též fenomenon). V tomto smyslu je fenomenologie kritikou pozitivismu a historismu a znamená návrat k ideji absolutního poznání, které je základem všeho vědění, včetně vědeckého. Metodou fenomenologie je jednak postupné očišťování konkrétního vědomí (od vyřazení, “uzávorkování” teze o existenci světa až po redukci všech konkrétních a individuálních prožitků „já“), jednak názorné uchopování prožitků transcendentálního vědomí. Důležitým momentem fenomenologie je systematická analýza základních struktur světa žité zkušenosti ( německy Lebenswelt - „přirozený svět“) jako poslední půdy, dávající smysl všem dalším aktivitám (od běžného porozumění světu až k jeho vědeckým výkladům). Husserl podal jen základní nárys problematiky ontologie přirozeného světa, dále ji rozpracovávali zejm. J. Patočka a M. Merleau-Ponty. Fenomenologické hnutí prošlo několika fázemi, od deskriptivní fenomenologie, aplikované na psychologii, sociologii, právo či estetiku, až k fenomenologii jako univerzálnímu zamyšlení nad evropským ideálem vědění. Fenomenologii dále rozvíjeli (popř. z ní vycházeli) E. Fink, M. Scheller, R. Ingarden, M. Heidegger aj. V českém prostředí působil na fenomenologii orientovaný Cercle philosophique de Prague. Viz též ideace, epoché, intencionalita, škola mnichovsko-göttingenská, M. Farber, fenomenologie náboženství, noema, noesis.

Související hesla