Filoláos z Krotónu

, 5. stol. př. n. l., řecký filozof, matematik a astronom. Významný představitel pythagoreismu; první autor, který vyložil toto učení ve spisech určených ke zveřejnění. Jako první zastával názor, že se Země pohybuje po kruhové dráze.

Ottův slovník naučný: Filoláos z Krotónu

Filolaos, filosof řecký V. stol. př. Kr. Narodil se v Krotóně nebo Tarentě. Z Velkého Řecka pro politické nepokoje odstěhoval se do Théb, kde otevřel školu filosofickou. Zemřel v Heraklei. On první byl z Pythagorovců, jenž nauku mistrovu, až dosud šířenou jen tradicí ve škole samé, též spisovně spracoval a tak známost její veřejnosti přístupnou učinil. Zajímavy jsou též astronomické názory Filolaovy, ovšem ne na pozorování založené, nýbrž jen na hypothesách, mimo snad ono pozorování, že země plna jest nedokonalostí a běd. Proto nemůže býti podle Filolaos,aa středem všehomíra, tolikéž ne slunce, nýbrž středobodem veškerenstva jest oheň středosvětý. Země má dvojí pohyb, jeden kolem vlastní osy, druhý kolem ohně středosvětého, kolem něhož vykonává svou dráhu za 364 a půl dne. Ostatně se o pravosti fragmentů Filolaových, na jichž základě se vylíčení jeho nauk podává, pochybuje. Srv. Überweg, Grundriss d. Gesch. d. Philos. des Alterth.; Böckh, Philolaos des Pythag.Lehren.Týž sebral a uspořádal Filolaovy fragmenty (Berlín, 1819).

Související hesla