Filozofie vědy

, epistemologie – obor filozofie orientovaný na problémy vědeckého poznávání. Zahrnuje témata: a) struktura vědeckých poznatků a jazyk vědy; vztah mezi logikou, jazykem vědy a pravdou; b) prostředky a metody vědeckého poznávání (metodologie); c) vývoj vědění, smysl a historie vědy; vztah věda – člověk. – Filozofie vědy jako samostatná disciplína se rozvíjela od 1. pol. 19. stol. (J. S. Mill); rozpracování problematiky spojeno s pracemi B. Bolzana, E. Macha, H. Poincarého aj. K filozofii vědy se úzce váže logický pozitivismus. Po 2. světové válce se do popředí dostala problematika vývoje vědy; K. R. Popper se zabýval povahou novodobé vědy (kritika metody indukce a princip falzifikace), T. S. Kuhn formuloval teorii vědeckých revolucí jako střídání paradigmat. Ve filozofii vědy se projevují dvě protichůdné tendence: pozitivismus a scientismus (filozofie orientovaná na vědu) a kritika klasické a pozitivistické vědy.

Související hesla