Folklor

, původně lidová kolektivní znalost; souhrnné označení té části lidové kultury, jejímiž projevy jsou slovesnost, hudba, divadlo a tanec. Termín zaveden v roce 1846 britským bibliografem W. J. Thomsem (1803 – 1885). Folklorní tvorba vzniká v lidovém prostředí pro jeho potřeby a je v něm mezigeneračně tradována. Obyčejně je individuální, ale anonymní; stává se duchovním majetkem kolektivu a autor (spoluautor) je současně i konzumentem. Charakteristickým rysem folklorních útvarů je nekodifikovanost, synkretičnost, variabilita a poplatnost kolektivnímu vkusu. Vznik pojmu folklor je spojen s reakcí na osvícenství a se vznikem romantismu; zájem podpořen pracemi J. G. Herdera a bratří Grimmů. Zdroj argumentace evropského národního hnutí v 19. – 20. stol., obdobně v současnosti i v mimoevropských zemích. Folklor dominantně vázán na jazykový a kulturní kontext jeho nositelů, ale jednotlivé žánry, motivy a jiné prvky je možné sledovat napříč kulturami a časem. Etnická, místní a dobová specifika folkloru se projevují zejm. ve výběru prvků a v jejich kombinaci. Etnicky příznačná (tzv. národní folklor) je ta část lidové tvorby, která byla svého času sběratelsky zachycena, kodifikována a znovu zpětně přijata do lidového prostředí. Viz též folklorismus, folkloristika.

Ottův slovník naučný: Folklor

Folklore, folkloristika viz Lidověda.

Lidověda neboli moderním slovem folklore, folkloristika, něm. Volkskunde, obírá se studiem lidu po stránce duševní, mravní i hmotné, t. j. studiem jeho jazyka, ústního podání, zvykův a obyčejův, způsobu živobytí, tedy vším tím, čemu jinak říkáme národní nebo prostonárodní. Sem náležejí zejména pohádky a pověsti, písně, přísloví a pořekadla, názory mythické i náboženské, pověry, zábavy, výroční slavnosti a obyčeje, kroj, práce řemeslná i umělecká (malování, vyšívání, stavěni), hospodářství atd. Lolklore,dě věnován jest u nás časopis »Český lid«, redigovaný drem Zíbrtem, a »Národopisný sborník českoslovanský«, jejž vydává Národopisná společnost českoslov. (Praha, 1897 sled.) a v němž jsou obsaženy dějiny lolklore,dy a seznamy nejdůležitějších publikací.

Související hesla