Fosforečnany

, fosfáty – soli fosforečných kyselin odvozené od H3PO4, HPO3 a H4P2O7. Užívaly se především jako hnojiva a při výrobě krmiv, jako účinná změkčovadla vody v pracích prášcích. Dnes jsou tyto látky zamítány jako biologicky nežádoucí.

Ottův slovník naučný: Fosforečnany

Fosforečnany čili fosfaty slovou sloučeniny kyseliny fosforečné se zásadami. Obyčejná č. trojsytná kyselina fosforečná, H3PO4, poskytuje postupným zastoupením 1, 2 nebo 3 atomů svého vodíku kovem některým, na př. sodíkem, tři řady solí (orthofosforečnanů), které rozeznávají se ve fosforečnany normálné, jako Na3PO4, a ve dvojí fosforečnany kyselé, kamž náležejí středný č. neutralný fosforečnan sodnatý, Na2HPO4, a kyselý fosforečnan, NaH2PO4. V říši nerostné vyskytují se pouze fosforečnany normálné nebo zásadité, jako na př. fosforečnan vápenatý v apatitu a fosforitu, fosforečnan hlinitý, fosforečnan železnatý a železitý a j., a v říši živočišné nacházíme fosforečnany středné a kyselé (v krvi jest středný fosforečnan sodnatý, v moku svalovém kyselý fosforečnan draselnatý). Ve vodě rozpouštějí se pouze normálně fosforečnany kovů žíravin, středné fosforečnany týchž kovů a oboje roztoky činí alkalicky. Trojfosforečnany rozpouštějí se veskrze ve vodě na roztoky silně kyselé. Fosforečnany ve vodě nerozpustné rozpouštějí se v kyselině solné, dusičné a j. Kdežto fosforečnany normálné kovů netěkavých zůstávají většinou v červeném žáru bez proměny, obracejí se fosforečnany středné v pyrofosforečnany a fosforečnany kyselé v metafosforečnany. Fosforečnany normálné jsou v těle zvířecím neškodny, kdežto metafosforečnany a zvláště pak pyrofosforečnany jsou jedovaty. Smíchá-li se roztok orthofosforečnanu s dusičnanem stříbrnatým, vzniká žlutá sraženina (Ag3PO4), v ammoniaku rozpustná. Nejobyčejnější rozpustný fosforečnan jest středný fosforečnan sodnatý, Na2HPO4+12H2O. Sůl tato jest rozpuštěna v krvi obratlovcův a v moči býložravců. Strojí se z kyselého fosforečnanu vápenatého nebo z kyseliny fosforečné, jichž nabylo se z popelu kostěného kyselinou sírovou, nasytí-li se sodou. Z roztoku, jenž působí slabě alkalicky, hraní v bezbarvých hranolech jednoklonných, jež na vzduchu části vody krystallové pozbývajíce, zvětrávají. Roztok chutná chladivě a slaně, v těle mírně počišťuje, pročež slouží druhdy v lékařství (natrium phosphoricum, sal mirabile pertatum). Červeným žárem mění se v pyrofosforečnan sodnatý normálný, Na4P2O7+10H2O. Jest to sůl bezbarvá, na vzduchu stálá, ve vodě méně rozpustná než sůl předešlá; užívá se jí při spájení tvrdém, při cínování, při výrobě skla a porculánu a j. Smíchají-li se vřelé roztoky středného fosforečnanu sodnatého a salmiaku, vykrystalluje ochlazením této kapaliny fosforečnan sodnato-ammonatý, Na (NH4) HPO4+4HO2, jenž nazývá se obyčejně solí fosforečnou (sal urinae fixum, sal microcosmicum). Sůl tato nachází se hojně v moči ssavců. Bezbarvé hráně její mění se pálením v bezbarvé sklo metafosforečnanu sodnatého, jenž v červeném žáru barví se různě kysličníky těžkých kovů, pročež užívá se ho podobně jako boraxu při zkouškách dmuchavkou. Středný fosforečnan ammonatý, (NH4)2 HPO4, nachází se v guaně. Tvoří krásné, veliké a snadno rozpustné hráně, které žárem mění se ve sklovitou kyselinu metafosforečnou. – Normálný fosforečnan vápenatý, Ca3P2O8, nachází se sloučen s malým množstvím chlóridu a fluoridu vápenatého v apatitu (3Ca3(PO4) 2+CaCl2) a fosforitu; rovněž jest obsažen v koprolithech a guaně, vyskytuje se i v mnohých rostlinách, činí hlavní součástku kostí obratlovců. V malém množství drží jej v sobě ornice a mnohé vody. Nečistý obdrží se prudkým vypálením kostí na vzduchu a zove se pak popel z kostí; v této podobě drží v sobě 1/5 uhličitanu vápenatého, jehož se zbaví, zavlažuje-li se kyselinou solnou velmi zředěnou. Čistého nabude se, přidá-li se k roztoku chlóridu vápenatého ammoniaku a středného fosforečnanu vápenatého. Zná se jako bílý, ve vodě nerozpustný prášek, jenž rozpouští se v kyselinách i slabých, ano i ve vodě uhličité, a z roztoku takového dostává se rostlinám, jež by nemohly prospívati bez něho. Také rozpouští se v roztoku solí ammonatých, salnytru chilského, soli kuchyňské a j. Popel z kostí slouží k výrobě fosforu, kyseliny fosforečné, skla mléčného, k leštění věcí kovových, ale nejvíce fosforečnanu toho spotřebuje se v hospodářství za mrvu. Středný fosforečnan vápenatý, CaHOP4+4H2O, usazuje se někdy z moči a nachází se též v močových kamenech; ve vodě jest nerozpustný. – Kyselý čili primárný fosforečnan vápenatý, CaH4P2O8, vyhraňuje se v lupenech rozplývavých z roztoku popelu kostěného ve chlórovodíku; rozpouští se velmi snadno ve vodě. Užívá se ho k výrobě kostíku a kyseliny fosforečné. Se sádrou jest přední součástkou hnojiva superfosfátu, jejž strojí, polévajíce popel z kostí, prášek spodiový, fosforit a j. zředěnou kyselinou sírovou. Pekařský prášek Horsfordův, jehož užívají, aby těsto kynulo bez kvašení, drží v sobě kyselý fosforečnan vápenatý a kyselý uhličitan sodnatý. – Fosforečnan hořečnatý, Mg3P2O8, nachází se v obilí a kostech, jakož i v nerostu wagneritu. V moči obratlovcův a ve mnohých močových kamenech obsažen jest velmi nepatrně rozpustný fosforečnan hořečnato ammonatý, Mg (NH4) PO4+6H2O; skládáť i nerost struvit. Vylučuje se v podobě bílé, krystallovité sraženiny, když smíchá se roztok soli hořečnaté s ammoniakem a salmiakem; pálí-li se, zůstavuje pyrofosforečnan hořečnatý. Sloučeniny té užívá se, jde-li při rozboru chemickém o stanovení množství kyseliny fosforečné a hořčíku. – Fosforečnan hlinitý skládá nerosty wavellit, kalait a j. – Fosforečnan železnatý, Fe3P2O8+8H2O, nalézá se v nerostech vivianitu, v železné rudě bahenné, v kostech zvířat předvěkých a v rašelině, jež na povrchu modře barví. Fosforečnan železitý nachází se v hnědé a bahenné rudě železné a v nerostech kakoxenu, krauritu, berounitu, delvauxitu a j. – Pyrofosforečnanu železitosodnatého užívá se jako léku, podobně jako směsi z citranu ammonatého a pyrofosforečnanu železitého. – Fosforečnan olovnatý, sloučený s chlóridem olovnatým, skládá rudu zelenobu č. pyromorfit. Zásaditý fosforečnan mědnatý je v zeleném uher. nerostu libethenitu a j. ZJn.

Související hesla