Frege Johann Gottlob

, německý logik a matematik; profesor matematiky na univerzitě v Jeně, zakladatel moderní logiky. Vytvořil první systém axiomatický logiky klasické pomocí geometrické symboliky (která se však neujala), zformuloval základní teoretické poznatky této logiky (rozlišení konstant a proměnných, zákonů a pravidel), zavedl pojmy výrokové funkce, kvantifikace a další. Ve filozofii logiky byl odpůrcem Hilbertova formalismu a obhájce logicismu, podle něhož lze aritmetiku redukovat na logiku. Svými pracemi o smyslu a významu se stal zakladatelem logické sémantiky. Z díla: Die Grundlagen der Arithmetik (Základy aritmetiky), Function und Begriff (Funkce a pojem), Grundgesetze der Arithmetik I-II (Základní zákony aritmetiky).

Související hesla