Friedrich I. Bádenský

, bádenský velkovévoda od 1856. Od 1852 regent. V prusko-rakouské válce 1866 podporoval Rakousko.