Galicie

, španělsky Galicia – autonomní oblast v severozápadním Španělsku; 29 575 km2, 2,7 mil. obyvatel (1996). Správní středisko Santiago de Compostela. – Převážně hornatý povrch, dlouhé rozeklané pobřeží Atlantského oceánu s mnoha zálivy (Arosa, Vigo). – Ve starověku osídlena Keltibery, podrobenými římským císařem Augustem. Začátkem 5. stol. ovládnuta Sueby, od roku 582 Vizigóty, od 711 krátce pod vlivem Arabů. V pol. 8. stol. součást Asturie, od 11. stol. Kastilie-Leónu. 910 – 914 a 1060 – 1071 samostatné království. V 15. stol. se o ovládnutí Galicie několikrát pokusilo Portugalsko. V 18. – 19. stol. Galicie postupně ztratila své výsady, v 19. stol. vzniklo národní hnutí. Od 1978 prozatímní a od 1980 definitivní autonomie Galicie v rámci Španělska.

Ottův slovník naučný: Galicie

Galicie (špan. Galicia), bývalé království v sev.-záp. cípu Pyrenejského poloostrova. Dosud shrnují se pod historickým tím jménem špan. provincie Coruña, Lugo, Orense a Pontevedra. Hraničí na východě na Leon a Asturii, v jihu na Portugalsko, kdežto v záp. a sev. jest oblévána Atlantským okeánem, jenž tu vniká do země v nesčetných zátokách (pobřeží tak zv riasové), tvoře dobré přístavy, které však jsou poměrně málo využitkovány. Na 29.153,4 km2 bydlí tu 1,893.895 obyv. Hl. město jest Santiago de Compostela, nejlepší přístav La Coruña. Obyvatelé Gallegos zvaní jsou smíšenci mnoha národů, jež zde postupně obývali; jsou silní, pracovití, mírumilovní, ve vzdělání poněkud opozdělí, smýšlení přísně katolického, při tom však též mstiví a ziskuchtiví. Blíží se, hl. svým dialektem, více Portugalcům než Španělům. Ježto doma nenalézají často výživy, chodí zhusta do sousedních krajů do služby. Největší čásť půdy jest v Galicii majetkem několika velmožů a klášterů. Římané opanovali kraj ten r. 136 po Kr., r. 410 osadili jej Suevové, za nichž byl samostatným královstvím až do r. 585, kdy sem vtrhli Visigotové, po nichž přišli r. 711 Arabové. Král kastilský Ferdinand Vel. učinil z Galicie r. 1060 samostatné království, jež dal synu svému Garciovi; ale to již r. 1071 spadlo zpět na korunu Leon-Kastilskou.

Související hesla