Gen

, genetika jednotka genetické informace o určitém fenotypovém znaku organismu. Uchovává se a předává v rámci souboru ostatních informací z rodičů na potomky. Geny jsou uloženy převážně v chromozomech buněčných jader, existují však i geny mimojaderné (např. v plastidech či mitochondriích buněk eukaryotních organismů). Hmotnou podstatou genu je DNA, pouze u některých virů to může být i RNA. Gen je úsek molekuly DNA, který určuje pořadí buď nukleotidů v některém z typů RNA, nebo aminokyselin v příslušné molekule bílkoviny, která se činností daného genu v organismu vytváří (gen pro RNA, gen pro bílkoviny atd.). Z hlediska funkce se rozlišují geny strukturní (determinují tvorbu bílkovinných složek organismu ať už stavebních, či enzymatických) a geny regulační (determinují tvorbu regulačních typů bílkovin). Existují geny jednoduché (např. geny u prokaryotních organismů) a geny složené (u eukaryotních organismů), tvořené exony a introny.

Související hesla