Genesis

, Kniha původu – první kniha Starého zákona. Popisuje stvoření světa, člověka, prvotní hřích, životy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba a přistěhování Židů do Egypta.

Související hesla