Hardy Thomas

, anglický prozaik. Románovou tvorbou spjatý s málo rozvinutým zemědělským krajem rodného Dorsetu, jejž ve svém díle označuje historickým názvem Wessex. Drsné přírodní podmínky a jen pozvolna pronikající průmyslová revoluce mu umožnily vykreslovat charaktery vázané na prostředí a zároveň zápasící s determinujícími silami přírodními i společenskými, Daleko od hlučícího davu je pastorála o citovém zrání sebevědomé statkářky. V Rodákově návratu vzniká tragický konflikt mezi dvěma silnými, protikladnými povahami. Casterbridgeský starosta je tragický příběh člověka odmítajícího si přiznat pravdu někdejšího morálního poklesku. Vrchol tvorby představují romány Tess z d'Urbervillů a Neblahý Juda, jejichž hrdinové hynou po marné snaze vymanit se z vlivu konvenční morálky a plně realizovat svůj život.

Ottův slovník naučný: Hardy Thomas

Hardy: Hardy: [hár-] Thomas, novell. angl. (*1840 v hrabství dorsetském), studoval zprvu architekturu církevní a napsal několik studií o praeraffaelismu v stavitelství; později oddal se však zcela románu. Jmenujeme z jeho prací: Desperate remedies (1871); Under the greenwood tree (1872); A pair of blue eyes (1873); Far from the madding crowd (1874), jejíž úspěch byl zvláště veliký; The hand of Ethelberta (1876); The return of the native (1878); The trumpet major (1880); Two on a tower (1882); The mayor of Casterbridge (1886); Wessex tales (1888); Tass of the d'Urbervilles (1891) a j. Je z předních soudobých romanopiscův anglických, vynikaje hlavně v malbě venkova. Srv. Annie Macdonald, T. Hardy: (Londýn, 1884).

Související hesla