Hebron

, hebrejsky Hevron, arabsky Al Khalil – město pod izraelskou správou na Západním břehu Jordánu; 70 400 obyvatel (1994). Město bylo původně součástí Jordánska, během šestidenní války v roce 1967 bylo obsazeno Izraelem. Leží v hornaté oblasti 35 km jižně od Jeruzaléma v nadmořské výšce 930 m. Průmysl bavlnářský, kožedělný a sklářský. Obchod se zemědělskými produkty (vinná réva, grepy, olivy). – Jedno ze čtyř posvátných měst Židů, spojované s působením biblických postav, zejména židovského patriarchy Abrahama. Zároveň posvátné město muslimů, kteří Abrahama považují za zakladatele monoteistických náboženství a předchůdce Muhammada. – Významnou památkou je Makpelská jeskyně, pohřebiště Abrahama. Později byla vedle jeskyně vybudována svatá mešita al-Haram al-Ibrahimi al-Khalil. Posvátná místa jsou častým cílem poutníků a turistů; výraznějšímu rozvoji cestovního ruchu brání politická nestabilita oblasti a zejména časté střety mezi izraelskými osadníky a Palestinci.

Ottův slovník naučný: Hebron

Hebrón, druhdy Kirjat-Arba, prastaré město v již. Palestině, 31 km jjz. od Jerusalema, 920 m n. m., v úrodném údolí pohoří Júdá. Před opanováním Palestiny Židy byl Hebrón, sídlem jednoho z kanaanitských králů. Po dobytí Palestiny připadlo město kmenu Kalebovu. Sídlem Dávidovým byl Hebrón, až do vítězství jeho nad Saulem. Odtud i Abšálóm pozvedl vzpouru svoji proti Dávidovi, načež Hebrón, Rehabeamem byl opevněn. V době babylonského zajetí bylo město obsazeno Edomity, kteříž teprve r. 164 př. Kr. vypuzeni byli Júdou Makkabejským. Ve válce židovské byl Hebrón, zbořen Římany. V době výprav křižáckých v l. 1167 – 87 byl Hebrón, sídlem latinského biskupa a nazýván byl Castellum ad sanctum Abraham nebo Castellum Sancti Abrahae. Poblíž Hebrón,u v jeskyni Machpela spatřují se hroby Abráháma a Sáry, nad nimiž císařovna Helena dala postaviti chrám, jejž později muhammedáni přeměnili v mešitu Harám, pak háj Mamreský s dubem Abráhámovým. Nyní sluje město El-Chalíl nebo Chalíl er-Rahmán, t. j. přítel milosrdného (Boha), jak zove se v Koránu Abráhám. Pro památky na Abráháma jest Hebrón, město vedle Jerusalema i pro muslimy nejposvátnější místo Palestiny. Má 8 – 10.000 obyv. muhammed. a asi 500 židů, nepatrný průmysl sklářský a hrnčířský a hojnost ovoce, jmenovitě hroznů.

Související hesla