Hédonismus

, z řeckého hédoné - rozkoš, slast; etický princip ve starém Řecku (kyrénská škola aj.), podle nějž má být slast považována za nejvyšší dobro a kritérium jednání. Snaží se redukovat mnohotvárnost a vrstevnatost etických požadavků na úsilí o požitek. Slast může být pojímána ve škále od čistě smyslové po čistě duchovní. Verzí antického duchovního hédonismu je epikúreismus, v novější době vystupuje hédonismus spíše jako úsilí po maximalizaci rozkoše. Hédonismus odmítl I. Kant v Kritice praktického rozumu (1788). Viz též eudaimonismus.

Související hesla