Helénismus

, ekonomické, sociální a kulturní období starověku, 2. pol. 4. stol. – 30 př. n. l. Ovládnutím Řecka Makedonií a dobytím perské říše makedonským a řeckým vojskem vytvořen nový typ státu, v němž byly uplatněny řecké i orientální civilizační prvky. Oporou státu autonomie měst a královská moc opřená o vojenskou sílu. Po smrti Alexandra III. Velikého vznikla soustava helénistických států (ptolemaiovský Egypt, říše Seleukovců v Asii, Makedonie pod panstvím Antigonovců, baktrijské království, pergamská říše, aitólský a achajský spolek aj.). Nové společenské podmínky přinesly rozšíření odborných a technických znalostí i nový rozkvět umění, jehož základem byla řecká kultura. Ve 2. – 1. stol. př. n. l. helénistické státy byly ovládnuty Římem, ale kulturní a politické tradice působily i v podmínkách římské říše.

Související hesla