Helgoland

, německý ostrov v Severním moři, 45 km od ústí Labe; 2,09 km2, 2 300 obyvatel (1980). Tvořen načervenalými pískovci. Přímořské lázně, cestovní ruch. – Původně patřil Šlesvicku, od roku 1714 Dánsku, 1807 obsazen Brity, 1890 získán Německem výměnou za Zanzibar. Za 1. a 2. světové války vojenská námořní základna, 1947 – 52 cvičný cíl pro britské a americké letectvo. Od roku 1952 je opět součástí Německa.

Ottův slovník naučný: Helgoland

Helgoland, angl. Heligoland, osamělý ostr. v moři Severním na 54° 10' s. š. a 7° 53' v. d., 44,5 km od pevniny, téměř stejně vzdálený od ústí Vesery a Labe a asi 180 km od Hamburku. Náleží od r. 1891 jako venkovská obec k pruské prov. Šlesvik-Holštýnu (kraj Süderdithmarschen), jest 1700 m dl., 600 m šir., má asi 4 km v obvodu a 0,55 km2 povrchu. Mimo vlastní ostrov patří k Helgolandu ještě dýna asi 1200 m na východ ležící, oddělená kanálem 5– 6,5 m hlubokým, 1600 m dl., 320 m šir. a vysoká až 25 m. Hlavní podstatu ostrova tvoří skalní útes zdvihající se příkře z moře do výše 28– 56 m v podobě dlouhého úzkého trojúhelníka, jehož vrchol obrácen jest k severu, nahoře plochý a nazvaný Oberland (horní kraj. Před jeho základnou na jv. prostírá se v malé výši nad hladinou mořskou Unterland (kraj dolní), výběžek to malý, plochý a písčitý, pokrytý úlomky skalními jakož i lasturami a chaluhami, které tu bouře hromadně vyhazuje na břeh. Dle geologického složení náleží úskalí Helgolandu horninám sedimentárním. Vrstvy skloněné celkem od zjz. k vsv. vystupují na okrajních stěnách zřejmě na povrch. Převládajícím útvarem jest trias; i jest skalina složena z červeného pískovce prostoupeného jílem, jen severní špice jest útvaru palaeozoického. Vápenec nevystupuje na povrch, slín chybí zcela, podobně nevyskytují se vrstvy jurské, tak že na mladší vrstvy triasu následuje tu bezprostředně útvar křídový, který tvoří podklad ostrova viditelný jen z části za odlivu.– Pramen sladkovodní (Süsswasserquelle) jest jen jediný, ač i ten je dosti slaný, tak že k pití a vaření slouží voda dešťová shromaždovaná ve studních. Podnebí jest stejnoměrné a mírné, tak že teplota ještě po zdě na podzim neklesá pod 6 7°. Na jaře a v létě převládají větry východní, jindy záp. Helgoland má meteorologickou stanici. Mezi rostlinstvem endemické jsou severská Cochlearia danica a jižní Lobularia maritima. Na povrchu skaliny na tenké vrstvě země vyskytují se ne. patrné křoviny, trávy, jetel, ječmen a brambory; poslední jsou hlavní výživnou plodinou ostrova. Fauna Helgolandu vykazuje zajímavý, téměř výlučně helgolandský druh mezi Lepidoptery, totiž Spilosana Zatime. Ostrov navštěvuje na svém tahu asi 300 různých druhů ptactva ze všech zemí sev. polokoule, pročež zřízena tu pozorovací stanice (Vogelwarte). Předmětem pečlivého studia, jemuž slouží zvláštní biologická stanice, jest i fauna mořská kolem Helgolandu. Obyvatel má Helgoland 2086 (1890), veskrze evangelíků, kteří mluví dosud čistým nářečím fríským, kdežto němčina jest řečí školní a kostelní. Hlavním pramenen výživy jest lov ryb. raků a ústřic, mimo to obchod a plavba Helgolanďané jsou proslulí jako smělí plavci a dobři lodivodové. Bohatým pramenem příjmů jsou mořské lázně zal. r. 1823 J. A. Siemensem, zaujímající mezi něm. mořskými lázněmi první místo. Jsou na dýně, která spočívá na vápencových a křídových útesech, není sice vyvinuta do výše, za to však kryta nejjemnějším pískem a sklání se do moře velmi zvolna. Proti smetení bouří chrání písečné nánosy ostřice, sveřepec a jiné suché rostliny do nich zasazené. Saisona trvá od poč. června do konce října; roční návštěva Helgolandu obnáší 10.000 láz. hostí a 5000 turistů. Většina ostrovních stavení jest na dolním kraji, jako divadlo, konversační dům, pobřežní pavillon, pošta, telegraf a kostely, pak i skrovný pivovár. Od přístavního můstku vede krátká terassovitá ulice (Kaiserstrasse) ke schodišti o 193 stupních, vedoucímu na horní kraj. Vedle něho prostředkuje spojení obou částí ostrova od r. 1885 též parní vytahovadlo. Nahoře je skupina domů se správní budovou, kostelem sv. Mikuláše a majákem; mimo (o zřízeno zde silné opevnění. Helgoland má pravidelné spojení parníkem s Hamburkem, Altorou, Cuxhavenem, Geestemündem a Brémy, s něm. pobřežím jej spojuje podmořský telegraf. Přístav (Nord -a Südhafen) leží mezi Helgolandem a dýnou. Barvy ostrova jsou zelená, červená a bílá.– Helgoland byl znám snad již Římanům a slul původně dle boha Fosete Fosetesland, až po vyhubení pohanství sv. Villibrodem dali mu missionáři jméno Heligland. Od XIV. stol. byl střídavě v držení králů dánských a vévodů šlesvicko holštýnskogottorpských, až r. 1807 zaujali ho Angličané, kteří v době zákazu kontinentálního učinili jej hlavním sídlem podloudného obchodu s Evropou. R. 1890 odstoupila ho V. Britannie Německu i připojen k Prusku. V minulých stoletích věřilo se, že Helgoland býval až 150krát větší než nyní a že moře ho zmenšilo na nynější rozměry. Domněnka (a ukázala se lichou, ač ovšem lze pozorovati nenáhlé drobeni následkem vlnobití a větrání; i obnáší prý zmenšení ostrova v l. 1855– 1887 na 22.100 m2, avšak podstatnou změnou od XI. st. bylo jen odtržení dýny r. 1720.– Srv. Wiebel, Die Insel Helgoland (Hamburk, 1848); Otker, Helgoland (Berlín, 1855); Hallier, Helgoland (Hamburk, 1893); Lindemann, Die Nordseeinsel Helgoland (Berlín, 1889); Lipsius, Helgoland (Lipsko, 1892); Tittel, die natürlichen Veränderungen Helgolands (t., 1894); Schwahn, Die Nordseeinsel Helgoland (Berlín, 1894); Helgoland Ein Geleit- und Gedenkbuch (Linec, 1895). Tšr. Dodatky Má 2334 obyv. (1905). Mořské lázně helgolandské hostí nyní průměrně ročně 23.000 návštěvníků. R. 1902 zbudován byl nový maják a v poslední době zřízena stanice pro telegrafii bez drátu. K biologickému ústavu připojeno bylo r. 1902 Severomořské museum (Nordseemuseum), dále r. 1907 zřízena stanice pro pozorování zemětřesení. Podle úmluvy s Anglií jsou Helgolanďané až do r. 1910 prosti vojenské služby i státních daní. T. zv. helgolandský sňatek, usnadněný hlavně tím, že nebyly požadovány na cizincích dokumenty z míst jejich stálého pobytu, byl r. 1900 znemožněn. R. 1908 staly se zde na pobřeží dvě značné strže.

Související hesla