Hippiás z Élidy

, 5. stol. př. n. l., řecký učenec, sofista, matematik, astronom, gramatik a diplomat. Zabýval se hudbou, literaturou, historií i řemesly. Formuloval protiklad zákona (nomos) a přírody (fýsis), jenž sloužil ke kritice soudobého společenského řádu, neboť evokoval otázku, které společenské instituce jsou přirozené a které pouze konvencí (nomos), která se může přežít a ztratit závaznost.

Ottův slovník naučný: Hippiás z Élidy

Hippias: [Hippias] z Elidy, sofista řecký (*kol. 460 př. Kr. ), muž rozsáhlých sice, ale málo hlubokých vědomostí, více než pravdu hledal jen všestrannost vzdělání, jež člověku umožňuje o všem mluviti. Dovednost ve všem sběhlým býti rozšířil i na malichernosti, chlubě se, že i slavnostní svůj oděv a obuv si zhotovil. Plato mu domýšlivost vytýká. Paměť měl výbornou a platí za vynálezce mnemotechniky. Učil v Řecku i na Sicilii všude s velkým úspěchem zevnějším a za drahé peníze. Brojil proti stanoveným řádům a zákonům, které člověka nutí mnoho konati proti jeho přirozenosti; naproti tomu však uznával zákony všeobecně závazné, jež od bohů pocházejí, jako na př. úcta k rodičům.