Hippokratovy měsíčky

, v pravoúhlém trojúhelníku platí, že součet obsahů půlměsíčků nad odvěsnami a, b se rovná obsahu pravoúhlého trojúhelníka.

Ottův slovník naučný: Hippokratovy měsíčky

Hippokratovy měsíčky (lunulae Hippocratis) povstávají, opíšeme-li polokruhy nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka do polokruhu vepsaného, i jest součet takto vzniklých měsíčků roven ploskému obsahu pravoúhlého trojúhelníka. Důkaz Hippokratův vyžadoval jakési zvšeobecnění věty Pythagorovy, totiž: Jsou-li strany trojúhelníka pravoúhlého stejnolehlými podstavami, na nichž spočívají mnohoúhelníky podobné: rovná se ploský obsah mnohoúhelníka na přeponě součtu ploských obsahů mnohoúhelníků na odvěsnách. AP