Hrubý národní produkt

, HNP, anglicky gross national product, GNP – tržní hodnota všech statků a služeb, vytvořených ekonomickými subjekty daného státu za rok; jeden z hlavních makroekonomických ukazatelů (viz též makroekonomie). Sledování jeho objemu, struktury, respektive vývoje umožňuje analýzu nejdůležitějších makroekonomických vztahů a faktorů vývoje, které ovlivňují ekonomiku. Ukazatel vypočtený v tržních cenách jednotlivých let se označuje jako nominální hrubý národní produkt; vzhledem k pohybům cen však není vhodný pro sledování vývoje. Proto se provádí jeho deflace cenovými indexy a získá se reálný hrubý národní produkt. Hrubý národní produkt lze zjišťovat třemi metodami: a) sledováním toků statků a služeb, zachycujícím hodnotu všech finálních produktů a služeb vytvořených v daném roce. Při propočtech je produkce počítána v přidané hodnotě, aby se předešlo několikanásobnému započítávání spotřebovaného meziproduktu; b) metodou základních důchodů, zachycující primární důchody výrobních činitelů (viz též důchody); c) metodou užití spotřebitelských výdajů, při níž se zachycují spotřební výdaje na zboží a služby, spotřeba státu a hrubé domácí investice. Hrubý národní produkt zachycuje výsledky ekonomických činností všech rezidentů státu, včetně výsledku jejich hospodářské činnosti v zahraničí. Pokud je ukazatel propočten jako výsledek ekonomických činností pouze na území daného státu bez ohledu na to, zda jej vytváří jeho příslušníci nebo cizinci, jde o hrubý domácí produkt. Jinou variantu vedle hrubých ukazatelů představuje čistý národní produkt, který zahrnuje jen čisté investice, tedy po odečtení znehodnocení kapitálu. Všechny tyto ukazatele v podrobných členěních se publikují v systému národního účetnictví.

Související hesla