Identita

, totožnost –
1. logika vztah mezi předměty, které se shodují ve všech svých vlastnostech. Výraz, který tvrdí, že předmět označený A je týž jako předmět označený B (např. 2 = 2 nebo J. A. Komenský je týž jako Comenius), respektive že logická konstrukce vyjádřená výrazem A konstruuje týž objekt jako logická konstrukce vyjádřená B (např. 2 + 3 = 1 + 4), resp. (empirický případ) že těmito objekty jsou intenze (vlastnosti, vztahy ap.), jejichž hodnotou je v reálném světě týž předmět (např. Jitřenka = Večernice);
2. matematika a) identické zobrazení, zobrazení, které každému bodu přiřazuje tentýž bod; b) rovnice s neznámou x, které vyhovují všechna x, pro něž mají obě strany rovnice smysl (např. x2 + 2x + 1 = (x + 1)2);
3. politologie stav určité sociální instituce, jejíž členové se s jejím programem, postoji apod. identifikovali (dokáží je rozpoznat, vyjádřit, obhájit), jsou přesvědčeni o smysluplnosti existence této instituce i o smysluplnosti své sounáležitosti s touto institucí. Hledání identity (národní, třídní, stranické aj.) patří k základním motivům politického jednání. 4. psychologie a) pocit vlastní individuální existence jako oddělené entity od všech ostatních; b) soubor rysů podle nichž je jedinec znám v určité specifické sociální skupině; krize identity - v adolescenci a ranní dospělosti souvisí se začleňováním jedince do obou sfér: sociální a individuální.

Ottův slovník naučný: Identita

Identita (lat.), totožnost, nastupuje, když pojmy jsou záměnné, tak že můžeme mezi ně klásti znaménko rovnosti. Trojúhelník rovnostranný jest tolik jako trojúhelník rovnoúhlý, přežvykavec jako dvoukopytník. Znaky pojmů zde jsou různy, poněvadž vždy s jiného hlediska věc se uvažuje, ale rozsahy jich se rovnají a v takovém případě, kde znaky jsou různy, ale rozsahy rovny, mluvíme o identitě jako případě shody (principium convenientiae). Naprostá totožnost nastupuje, kdy pojmy i co do znaků svých se rovnají; formule pro tento případ zní A = A a jest výrazem absolutní identity. Ač jest nezbytnou podmínkou správného myšlení, abychom trvali na zásadě, že za okolností všech každý pojem sám sobě rovným zůstává (principium identitatis), přece ze zásady té nových poznatků vyvozovati nelze. – V psychologii mluvíme o identitě či totožnosti vědomí označujíce tím onen zjev normálního života vnitrného (duševního), že při všech změnách, jež s námi v čase se dějí, vědomi jsme si totožnosti své osoby čili svého já. Vědomí se stále mění, ale něco v něm přece zůstává nezměněno a to jest, že cítíme se vždy touže osobností či individuem. – Identita v mathematice jest úplná totožnost dvou výrazů a vyjadřuje se identickou rovnicí, jejíž strany jsou buď i formálně docela shodné nebo se liší jen způsobem psaní; příkladem buď a2 + b2 = a2 + b2 a (x+1)2 = x2 + 2x + 1. Rovnice identické bývají užitečny při transformacích a při rektifikaci výsledků různých operací početních. Črka.

Související hesla