Infralitorál

, oblast dna moře, jezer a vodních nádrží s dostatkem světla, v níž ještě rostou vyšší rostliny a světlomilné řasy.