Intabulace

, zápis do veřejné nebo pozemkové knihy.

Ottův slovník naučný: Intabulace

Intabulace (z lat.), zapsání do desk, pův. zápis v desky zemské (tabulae), kterým práva na statcích v deskách zem. zapsaných byla zakládána. Zápis, kterým práva na statcích těch založená byla zrušována, tedy z desk (ex tabulis) vymazována, slul extabulace. Rozšířením předpisů pro desky zemské daných na knihy pozemkové rozšířen byl i význam slova intabulace na zápisy do všech knih pozemkových vůbec a užívá se nyní termisnu toho běžně k označení knihovních v kladů, t. j. všech zápisů knihovních, jimiž se práva knihovní k předmětům ať v deskách zemských, ať v knihách pozemkových nebo horních a železničních zakládají, převádějí, obmezují a zrušují. Pčk.

Související hesla