Inteligibilní

, z latinského intellegibilis - vnímatelný, srozumitelný; pomyslný, nadsmyslný; označení těch oblastí jsoucna, které nelze nazírat anebo učinit předmětem zkušenosti a které se mohou stát předmětem pouze rozumových úvah. Viz též noumen.

Ottův slovník naučný: Inteligibilní

Intelligibilní (lat.), domyslný, t. j. jen pojmově sestrojitelný, poněvadž ve zkušenosti se nevyskytující. Leibnizovy monady a Herbartovy reály existují v prostoru intelligibilním, t. j. někde, nač naše představa prostoru trojdimensionálního nikterak nesmí býti přenášena. Intelligibilní charakter u Kanta jest projevem transcendentální svobody jako kosmologického principu, stojí k povaze zkusné jako svědomí či zákonodárce a činí z člověka bytost nadsmyslnou. Svět intelligibilní, svět nadsmyslný.

Související hesla