Itala

, částečně zachovaný starolatinský překlad bible, pocházející z 2. pol. 2. stol.

Ottův slovník naučný: Itala

Itala, název nejstaršího latinského překladu bible. Pro Starý zákon spočívá na Septuagintě. Překlad náleží II. stol. po Kr. i považován za nejlepší překlad bible. K rozkazu papeže Damasa podrobil jej sv. Jeroným revisi v části Novozákonní, kdežto Zákon Starý přeložil nově z hebr.; jeho revise, známá jako Vulgata, zatlačila pak Italu úplně. Nyní existují z Italy značné zlomky, jichžto nejcennější částí je t. zv. Lyonský Pentateuch. I Žalmy vykazují hojně staré Italy. Srv. Rönsch, Itala und Vulgata (2. vyd. Maribor,1875) a Burkitt, The old Latin and the Itala (Cambridge,1896). Dk.