Izolace

, odloučení, oddělení; 1. ekologie a) odloučení jedince od skupiny, v některých případech může vést k jeho záhubě, např. u sociálního hmyzu (včely, mravenci); b) odloučení jedinců nebo párů v rámci populace vytvářením teritorií (např. pěvci, tygr); c) zeměpisná izolace (např. ostrovy, oázy v poušti ap.) způsobí odloučení částí populace, které může vést ke vzniku nových poddruhů a druhů. Viz též izolace reprodukční; d) 2. lékařství viz karanténa; 3. psychologie osamocení, vyhýbání se sociálnímu kontaktu. Izolace je příznačná pro období dospívání, když se její míra zvětší, je chápána jako patologická. Též obranný mechanismus ega.

Ottův slovník naučný: Izolace

Isolace (z ital. isola, ostrov), osamocení, odloučení. Isolace v lékařství. Z nejdůležitějších opatření, aby se nemoci sdělné (nakažlivé) nešířily, jest isolace nemocných. O mnohých nemocech sdělných můžeme s určitostí tvrditi, že by se nemohly rozšířiti a nabyti povahy epidemické, kdyby první onemocnělí byli vždy hned od zdravých odděleni. Z té příčiny nařizují zdravotní zákony všech kulturních států isolaci jako první opatření proti šíření nemocí infekčních a proto nařizují obecním úřadům i hlášení každého případu infekční nemoci a to: neštovic, spály, osypek, difterie, tyfu břišního a skvrnitého, cholery, úplavice a sdělného zánětu omozečnic. Provedení isolace jest však spojeno s mnohými obtížemi, ba mnohdy nemožno; snadno jest provésti ji ve větších bytech u zámožných, nemožno však nemocného od zdravých odděliti v bytech malých; tu by bylo jediným prostředkem dopraviti nemocného do isolační nemocnice; proto jest u nás zákonem nařízeno, že samostatné zdravotní obce a zdravotní obvody pro případ hrozícího nebezpečí epidemie cholery a ostatních uvedených sdělných nemocí mají míti pohotově dočasné nemocnice, veřejné pak nemocnice isolační oddělení pro osoby infekčními nemocemi stižené. Podobalo by se tudíž, že jest v té příčině dostatečně postaráno; avšak na závadu jest, že nikdo nemůže býti nucen, aby sebe jsa nemocen nebo svého nemocného v takové nemocnici ošetřovati dal. Nemůže-li nemocný spolehlivě býti isolován, jest hleděti k tomu, by isolován byl byt, po případě celý dům, v němž nemocný jest; zapovídají se tudíž zbytečné návštěvy, zakazuje se návštěva školy dítkám z bytu nebo domu zamořeného atd. Isolace musí trvati, dokud se nemocný nepozdravil nebo nezemřel a dokud desinfekce provedena nebyla. Kromě isolace nemocných můžeme mluviti v dobách epidemií i o isolaci celých obcí, krajin, zemí zamořených, s nimiž se styk okrsků doposud nezamořených omezuje; ovšem jest taková isolace velmi neúplná a také není radno hranice zamořených okrsků úplně uzavříti, jelikož jest na pováženou zamezením obchodu a kommunikace poškoditi materiální zájmy obyvatelstva, z čehož by nepřímo i vážné poškození zdravotních poměrů vzejíti mohlo. Rg.

Související hesla