Jan Zhořelecký

, český politik; syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské, markrabě braniborský od roku 1373, vévoda zhořelecký od 1376, pán nové marky od 1378, správce Lucemburska 1386, správce Českého království v letech 1395 – 96. 1388 uzavřel sňatek s Richardis ze švédského královského rodu, 1394 vystoupil na obranu zajatého bratra českého krále Václava IV. proti tzv. panské jednotě a vynutil jeho propuštění; zemřel na následky otravy.

Ottův slovník naučný: Jan Zhořelecký

Jan, vévoda zhořelecký (* 1370 – 96), nejmladší syn Karla IV., byl vychován od biskupa lebušského Jana z Kytlic a dostal od otce Zhořelec s okolím jako samostatné vévodství; r. 1377 přidána mu ještě čásť Dolní Lužice. Za manželku pojal r. 1388 Richardis, dceru Albrechta meklemburského, ale ta porodivši mu dcerušku zemřela. S Václavem IV. žil v lásce, nepřistoupil ke spolku r. 1393 ve Znojmě mezi Zikmundem, Joštem, Albrech tem rak., Vilémem, míš. markrabím a stranou panskou uzavřenému a vystoupil proti spolku, když r. 1394 byl Václav v Králově dvoře u Berouna od Jošta zajat a na hradě Pražském držán, 7. čna manifestem k veškerému národu Českému a ke všem říšským knížatům a prohlásil zatčení Václavovo za násilí. Obdržev tajné jmění Václavovo vyzval všecky královské hejtmany, by se svými sbory k němu se připojili, a sliboval vysoký žold; maje značnou válečnou moc přitrhl s Prokopem moravským 20. čna před Prahu. Novoměstští mu otevřeli brány dobrovolně a Staroměstští po vyhrůžce, že město bude ztečeno. Tím Jošt s jednotou ocítil se v úzkých a proto Václav byl odvezen do Přibenic, odtud na Krumlov a konečně na hrad Vilberk v Rakousích. Když k Janovi připojila se některá knížata německá, počala domácí válka, ve které panství rožmberská krutě byla pleněna. Konečně jednota odhodlala se vyjednávatí a Jan zavázal se jménem Václavovým, že splní požadavky jednoty; na to byl mu Václav vydán a za nesmírného jásotu lidu uveden do Budějovic. Václav v odměnu jmenoval Jana 10. srp. 1395 nejvyš. hejtmanem království Českého a konečně rozhodčím ve svém sporu s jednotou; když však Jan v lednu r. 1396 pronesl výrok v rozepři (dosud neznámý), zbavil ho Václav hejtmanství a nakázal dekretem; drsným slohem psaným, celé zemi, by Janovi byla odepřena poslušnost. Jan odjel z Prahy, kde lid se proto proti Václavovi vzbouřil, a odebral se do Lužice; 1. bř. zůstal v klášteře Novocelském přes noc a ráno nalezen na loži mrtev. Byl-li otráven, nebo raněn mrtvicí, nezjistilo se.

Související hesla