Jansenismus

, katolické náboženské a filozofické hnutí v 17. – 18. stol. ve Francii a v Nizozemí; inspirováno dílem Augustinus C. O. Jansena. Jansenismus oživil na půdě katolicismu myšlenky Augustina (zejména o hříchu a Boží milosti). Požadoval prohloubení a očištění náboženského života, zdůrazňoval přísný mravní řád, přihlásil se k vyhraněné nauce o předurčení; přiblížil se tak reformním snahám protestantismu, což vedlo ke střetu s katolickou církevní autoritou a zejména s jezuity. – Střediskem jansenismu se stal klášter Port-Royal u Versailles, kde byly rozvíjeny i Descartovy myšlenky o metodě a logice (viz též karteziánství). Význam jansenismu ve Francii poklesl v pol. 18. stol., zatímco v Nizozemí vznikla (1723) katolicko-jansenistická církev v čele s biskupem utrechtským. Jansenismus měl ohlas i v Německu, rakouské monarchii a Itálii, zejm. u odpůrců jezuitů. Mezi hlavní představitele patřil i B. Pascal.

Související hesla