Jaspers Karl

, německý filozof a psychiatr; představitel existencialismu. Ovlivněn E. Husserlem, W. Diltheyem, M. Weberem a S. Kierkegaardem. Svou filozofii lidské existence shrnul v trojsvazkovém díle Philosophie (Filozofie), v němž podal vlastní pojetí existenciální filozofie jako myšlení překračujícího hranice věcného (pozitivistického) vědění. Existence je věčná neuspokojenost, protože ustavičně přesahuje samu sebe k absolutnímu bytí. Jaspers klade důraz na hraniční prožitky existence (vědomí rozpornosti vědeckého poznání, úzkost před smrtí, vědomí posledního ztroskotání všech našich projektů), v nichž člověk objevuje sám sebe a nahlíží, že poslední rozhodnutí je v jeho rukou, tedy uvědomuje si svobodu, která je vždy svobodou v dané situaci; přesto však všechna svobodná rozhodnutí člověka zavazují. Význam filozofického myšlení záleží především v apelu na svobodu být sebou. Významné jsou i Jaspersovy příspěvky k politické filozofii i jeho postoje k aktuálním společenským problémům (Otázka viny) či knihy diagnostikující svět 20. stol. ze širší perspektivy (Die Atombombe und die Zukunft des Menschen – Atomová bomba a budoucnost člověka, Die geistige Situation der Zeit – O původu a cíli dějin).

Související hesla