Jazykověda

, lingvistika – věda o jazyku (jazycích), zpravidla o jazyku přirozeném. Obecná jazykověda – věda o obecných principech jazykových systémů; sociolingvistika – věda o jazyku jako společenském jevu, o vztazích mezi stratifikací společnosti a jazyka; jazykový zeměpis (areální jazykověda) – věda o rozšíření jazyků a jazykových jevů; psycholingvistika – o duševních procesech při osvojování a užívání jazyka; srovnávací jazykověda – o porovnávání jazyků (většinou objevuje a zkoumá jejich genetickou či typologickou příbuznost); kontrastivní (konfrontační) jazykověda porovnává shody a rozdíly mezi jazyky na základě současného stavu, nezávisle na jejich genetické či typologické příbuznosti; matematická jazykověda aplikuje při výzkumu jazyka matematické metody (statistické, popř. z vyšší matematiky, z teorie množin nebo grafů); algebraická jazykověda popisuje jazyk a zákonitosti jeho užívání algebraickými symboly, které jsou mj. přístupné počítačovému zpracování (jím se zabývá komputační jazykověda). Disciplíny jazykovědy dělíme podle toho, kterou jazykovou rovinou a z jakého pohledu se zabývají: fonetika, fonologie, grafémika, morfematika (viz též morfém), lexikologie, gramatika.

Související hesla